Beroepskwalificerende trajecten

Wat is een beroepskwalificerend traject?

Een beroepskwalificerend traject leidt je naar een bewijs van beroepskwalificatie, deelkwalificatie of competenties. Er zijn beroepskwalificerende opleidingstrajecten waarin je leert wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit de oefenen. Daarnaast zijn er EVC-trajecten waarin eerder verworven competenties worden getest en erkend.

In het Register vind je het overzicht van erkende beroepskwalificerende opleidings- en EVC-trajecten en hun aanbieders.

 

Wat vind je in het Register?

In het Register worden enkel erkende beroepskwalificerende trajecten opgenomen die leiden naar een bewijs van beroepskwalificatie. Niet alle opleidingen van bijvoorbeeld VDAB of Syntra vallen daaronder.

De modulaire opleidingen in het volwassenenonderwijs waarvoor de opleidingsprofielen na 2014 werden erkend, zijn opgenomen in het Register, maar de oudere bijvoorbeeld niet omdat die nog niet gebaseerd zijn op de competenties uit de beroepskwalificatie. Een opleiding uit het volwassenenonderwijs wordt bovendien enkel in het Register getoond als het CVO zelf aangeeft die effectief te zullen inrichten.

 

Aan welke voorwaarden moet een beroepskwalificerend traject voldoen?

Je kan enkel een beroepskwalificerend traject inrichten voor beroepen waarvoor er een beroepskwalificatie bestaat. Zo bestaan er de beroepskwalificaties heftruckchauffeur, kapper, bakker, koeltechnicus ... Een overzicht hiervan vind je in de kwalificatiedatabankAlle competenties uit de beroepskwalificatie moeten aan bod komen in het traject zodat ze aangeleerd en/of getest kunnen worden. Voor het aanbieden van een EVC-traject moet er bijkomend een EVC-standaard beschikbaar zijn.

Organisaties die een beroepskwalificerend traject willen aanbieden, moeten kwaliteitsvol zijn. Dat wil zeggen dat ze klantgericht zijn en beschikken over een goed personeels- en financieel beheer. Daarvoor gelden concrete kwaliteitsvoorwaardenBewijzen dat je een kwaliteitsvolle organisatie bent, doe je door een kwaliteitslabel voor te leggen dat bevestigt dat je aan alle kwaliteitsvoorwaarden voldoet. Dat label kan uitgereikt worden door de overheid of door private aanbieders (bv. ISO). Je registreert je hiervoor bij het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners van het beleidsdomein Werk en Sociale Economie

Als je organisatie voldoende kwaliteitsvol is, moet er een erkenningsaanvraag ingediend worden specifiek voor het traject. Daarvoor stel je een dossier op waarin staat op welke manier alle doelstellingen geïntegreerd worden, hoe het traject wordt vormgegeven, hoe de begeleiding en evaluatie georganiseerd worden enz. Dat dossier wordt voorgelegd aan de erkenningscommissieAls het dossier als voldoende kwaliteitsvol wordt beschouwd volgens de criteria van het gemeenschappelijk kwaliteitskader voor opleidingen, kan je starten met het aanbieden van de opleiding of het EVC-traject en erkende kwalificatiebewijzen uitreiken. Het traject en de organisatie worden opgenomen in het Register.

Er wordt ook kwaliteitstoezicht ter plaatse georganiseerd. Dat toezicht maakt gebruik van hetzelfde kwaliteitskader als voor de erkenning, namelijk het gemeenschappelijk kwaliteitskader. Er is een eerste toezicht binnen het jaar nadat de opleiding of het EVC-traject een keer volledig afgerond is. Vanaf dan is er minimaal om de zes jaar een toezicht ter plaatse dat de kwaliteit van de opleiding beoordeelt. Er zijn verschillende toezichtsorganen. 

  • Valt het toezicht onder de Onderwijsinspectie, dan worden de bewijzen van beroepskwalificatie automatisch erkend binnen onderwijs. Dat is nu het geval voor beroepskwalificerende trajecten binnen het volwassenenonderwijs.
  • Valt het toezicht onder de Vlaamse Sociale Inspectie, dan is het de bevoegdheid van de onderwijsinstelling om te bepalen op welke vrijstellingen iemand recht heeft wanneer hij doorstroomt naar onderwijs om een diploma te behalen. Dat is nu het geval voor de trajecten erkend binnen het beleidsdomein Werk en Sociale Economie.

 

Extra info

 

Regelgeving

26/04/2019 – Decreet betreffende het kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende trajecten op basis van een gemeenschappelijk kwaliteitskader (GKK)

26/04/2019 – Decreet betreffende een geïntegreerd beleid inzake de erkenning van verworven competenties (EVC)

19/07/2019 – Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 26 april 2019 betreffende het kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende trajecten op basis van een gemeenschappelijk kwaliteitskader (GKK)

19/07/2019 – Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 26 april 2019 betreffende een geïntegreerd beleid voor de erkenning van verworven competenties (EVC)

Website

EVC