Interieurbouwer

OPLEIDINGSPROFIEL INTERIEURBOUWER


DOEL: Interieurbouwwerk uitvoeren

Algemeen

Eigen werkzaamheden plannen
Eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren
Een werkmethode opvolgen
Een administratie bijhouden
Materialen en grondstoffen herkennen
Gereedschappen en machines gebruiken
Onderhoudsvoorschriften naleven
Werktekeningen maken en lezen
In team werken
Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral

 • afval en restproducten sorteren en verwijderen
 • met gevaarlijke stoffen weten om te gaan

Manuele houtbewerking

 • smetten, zagen, schaven, paren, afschrijven
 • eenvoudige houtverbindingen maken

Machinale houtbewerking

 • hout- en plaatmateriaal machinaal bewerken
 • verschillende  houtverbindingen machinaal uitvoeren

Plaatmateriaalverbindingen

 • lamellenverbindingen maken
 • verbindingen met hulpstukken maken

Wanden en plafonds

 • draagstructuren opbouwen en plaatsen
 • plafond- of wandbekleding plaatsen en afwerken

Interieurelementen

 • plaatmateriaal en massief hout verwerken
 • onderdelen van interieur en binnenschrijnwerkconstructies bewerken
 • afwerkingsmateriaal voorbereiden
 • fineren

Binnenschrijnwerk

 • binnenschrijnwerkelementen maken en behandelen
 • binnenschrijnwerk plaatsen

Pistoolschilderwerk

 • interieurelementen met een spuitpistool kleuren, vernissen

De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen ASV  OV3 en gekaderd binnen het handelingsplan.

Opleidingsvorm 3 verstrekt naast een algemene, sociale vorming een beroepsgerichte vorming met het oog op integratie in een gewoon leef- en arbeidsmilieu. Hiertoe werden opleidingsprofielen ontwikkeld.

Per opleiding worden de competenties vermeld die leerlingen moeten verwerven om een getuigschrift van een opleiding te halen. Er wordt ook aangegeven welke competenties leerlingen moeten verwerven voor het behalen van een getuigschrift van verworven competenties van een afgerond geheel dat leidt tot inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

Voor het formuleren van de competenties en de concretiseringen zijn de beroepsprofielen het referentiekader geweest. Voor de opleidingen die niet afgeleid zijn van beroepsprofielen werden de opleidingsprofielen en concretiseringen voorgelegd aan ervaringsdeskundigen van het onderwijsveld en de arbeidsmarkt. Op deze manier zijn de opleidingsprofielen afgestemd op de verwachtingen van de arbeidsmarkt. Omwille van de herkenbaarheid en om de aansluiting mogelijk te maken met het volwassenenonderwijs werd bij het formuleren van de competenties en de concretiseringen gestreefd naar analogie met de beroepsopleidingstrajecten uit het modulair volwassenenonderwijs en het experiment modulair beroepsonderwijs.

Opleidingen die dezelfde naam dragen hebben dezelfde inhoud, ongeacht de onderwijsvorm waarin de opleiding wordt aangeboden. Dit is nodig om compatibel te zijn met de vraag van de arbeidsmarkt en om de einddoelstelling van OV3 te realiseren. Eenzelfde benaming en eenzelfde inhoud betekent niet dat de methodische aanpak of de duur van de opleiding identiek moeten zijn. Daarin behoudt het buitengewoon onderwijs zijn eigenheid.

De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen algemene en sociale vorming OV3 en gekaderd binnen het handelingsplan.

De noodzakelijke beroepsgerichte vaardigheden zijn vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse regering van 6 december 2002.

Besluit Vlaamse regering

De ontwikkelingsdoelen werden vastgelegd bij besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen van het gewoon basisonderwijs van 19.04.2002 en bij decreet van 19.07.2002.