Kappersmedewerker (S-opleiding)

Opleidingsprofiel

 

DOEL: Kapperstechnieken uitvoeren.

Algemeen

competenties concretiseringen
1 Eigen werkzaamheden plannen
 • zich inhoudelijk over de opdracht informeren;
 • technische informatie raadplegen en gebruiken;
 • de eigen werkvolgorde en –methode bepalen;
 • de verschillende werkzaamheden op elkaar afstemmen.
2 De werkplek inrichten
 • de nodige materialen, producten, gereedschappen en/ of apparatuur klaarzetten;
 • het gebruiksklaar zijn van de materialen, producten, gereedschappen en/ of apparatuur beoordelen;
3 Een werkmethode opvolgen
 • volgens een voorgeschreven procedure de taken uitvoeren.
4 Een administratie bijhouden
 • een administratie van de eigen werkzaamheden bijhouden.
5 Grondstoffen en producten herkennen  
6 In team werken
 • werkafspraken maken en naleven;
 • verantwoordelijkheid voor eigen taken opnemen;
 • aan een briefing deelnemen;
 • persoonlijke, gemeenschappelijke en groepsbelangen onderscheiden.
7 Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral

 

 • afval en restproducten sorteren en verwijderen
 • met gevaarlijke stoffen weten om te gaan
 • vigerende regelgeving inzake hygiëne, veiligheid en milieu toepassen;
 • werkplaatsregels toepassen;
 • veiligheidspictogrammen opvolgen;
 • veiligheidsrichtlijnen toepassen;
 • veiligheidsnormen en reglementering naleven;
 • rekening houden met de eigen veiligheid en die van derden;
 • met gevaarlijke stoffen kunnen omgaan;
 • gevaarlijke situaties, problemen, risicosituaties, onregelmatigheden en defecten herkennen en melden;
 • globale beschermingsmiddelen gebruiken;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken;
 • de werkplek ordelijk houden;
   
 • de persoonlijke hygiëne verzorgen;
 • hygiënisch werken;
 • infecties voorkomen;
 • kleine verwondingen verzorgen;
 • beroepsziekten voorkomen;
 • een ergonomische werkhouding aannemen;
 • ergonomische regels inzake til- en verplaatsingstechnieken toepassen;
   
 • volgens vooropgestelde kwaliteitsnormen werken;
 • de kwaliteit van het eigen werk controleren;
 • het resultaat met de opdracht vergelijken;
 • het eigen werk bijsturen;
 • het werk binnen de toegemeten tijd verrichten;
   
 • afval en restproducten volgens richtlijnen sorteren;
 • afval en restproducten volgens richtlijnen opslaan;
 • afval en restproducten volgens richtlijnen verwijderen;
   
 • vertrouwelijke informatie omzichtig behandelen.

Contactvaardigheden

competenties concretiseringen
8 Gepaste taal en omgangsvormen hanteren
 • in verschillende omstandigheden met anderen omgaan;
 • respectvol met klanten en collega’s omgaan;
 • een conversatie voeren;
 • op niet-verbale signalen reageren;
 • informatie beknopt noteren;
 • een telefoongesprek voeren;
9 De klant onthalen en installeren
 • de klant laten plaatsnemen;
 • de kledij beschermen;
 • het haar voorbereiden;
 • verschillende behandelingen voorstellen.
10 Met informatie omgaan
 • informatie inwinnen;
 • de klanten informeren;
 • instructies opvolgen.
11 De vaktaal gebruiken  

Persoonlijke verzorging

competenties concretiseringen
12 Basisprincipes van lichamelijke verzorging toepassen
 • voor de eigen lichaamsverzorging instaan;
13 Basisprincipes van uiterlijke verzorging toepassen
 • een verzorgd en een niet verzorgd voorkomen onderscheiden;
 • voor de eigen uiterlijke verzorging instaan.
14 Belang van goed bewegen en gezonde voeding verwoorden  

Haarzorg

competenties concretiseringen
15 Het haar wassen
 • de wastafel gebruiken;
 • de bevochtigingtechniek uitvoeren;
 • shampoo gebruiken;
 • de wastechniek uitvoeren;
 • de spoeltechniek uitvoeren;
 • het haar handdoekdroog maken;
 • het haar ontwarren.
16 Het haar verzorgen
 • het verzorgingsproduct toepassen;
 • de verzorgingstechniek uitvoeren;
17 Het kapsel afwerken
 • de afwerkingtechnieken uitvoeren;
 • de afwerkingproducten toepassen.

Basissnitten

competenties concretiseringen
18 Basissnitten voor dames en heren uitvoeren
 • de werkplek inrichten;
 • het haar voorbereiden;
 • het haar knippen;
 • het haar verzorgen;
 • kapsels afwerken.
19 De baard scheren
 • inzepen;
 • scheren;
 • naverzorgen.

Permanents

competenties concretiseringen
20 Behandelingsplan en voorbereidings­technieken toepassen
 • op basis van haar-, huid- en morfologisch onderzoek technieken en producten afleiden;
 • het behandelingsplan uitleggen;
 • het werk plannen;
 • de werkplek inrichten;
 • het haar voorbereiden;
 • tijdens de behandeling het behandelingsplan aanpassen.
21 Permanents uitvoeren
 • het haar permanenten;
 • het haar verzorgen;
 • het kapsel afwerken.
22 Kennis van de producten en materialen
 • producten en materialen herkennen en gebruiken.

Oprollingen en brushings

competenties concretiseringen
23 Het haar oprollen/ brushen
 • de werkplek inrichten;
 • het haar voorbereiden;
 • het haar oprollen/ brushen;
 • het haar verzorgen;
 • kapsels afwerken.
24 Integratie van de oproltechnieken toepassen  

Kleuringen

competenties concretiseringen
25 Een behandelingsplan opmaken
 • op basis van haar-, huid- en morfologisch onderzoek technieken en producten afleiden;
 • het behandelingsplan uitleggen;
 • het werk plannen;
 • tijdens de behandeling het behandelingsplan aanpassen.
26 Een kleuring toepassen
 • de werkplek inrichten;
 • het haar voorbereiden;
 • het haar kleuren;
 • het haar verzorgen;
 • het kapsel afwerken.

Manicure in functie van het beroep kappersmedewerker

competenties  
27 Nagels vijlen  
28 Nagels lakken  

Wenkbrauwen epileren

competentie concretiseringen
29 Wenkbrauwen epileren
 • het epileren van de wenkbrauwen en make-up voorstellen;
 • in het kader van de eigen werkzaamheden de wenkbrauwen epileren.

Make-up bijwerken in functie van het beroep kappersmedewerker

competentie concretiseringen
30 Make-up bijwerken in functie van het beroep kappersmedewerker
 • make-up voorstellen;
 • in het kader van de eigen werkzaamheden maquilleren.
 
De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen ASV  OV3 en gekaderd binnen het handelingsplan.
 
Na het behalen van alle competenties wordt aan de leerling het getuigschrift “kappersmedewerker” uitgereikt.
 
Nuttige links

Opleidingsvorm 3 verstrekt naast een algemene, sociale vorming een beroepsgerichte vorming met het oog op integratie in een gewoon leef- en arbeidsmilieu. Hiertoe werden opleidingsprofielen ontwikkeld.

Per opleiding worden de competenties vermeld die leerlingen moeten verwerven om een getuigschrift van een opleiding te halen. Er wordt ook aangegeven welke competenties leerlingen moeten verwerven voor het behalen van een getuigschrift van verworven competenties van een afgerond geheel dat leidt tot inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

Voor het formuleren van de competenties en de concretiseringen zijn de beroepsprofielen het referentiekader geweest. Voor de opleidingen die niet afgeleid zijn van beroepsprofielen werden de opleidingsprofielen en concretiseringen voorgelegd aan ervaringsdeskundigen van het onderwijsveld en de arbeidsmarkt. Op deze manier zijn de opleidingsprofielen afgestemd op de verwachtingen van de arbeidsmarkt. Omwille van de herkenbaarheid en om de aansluiting mogelijk te maken met het volwassenenonderwijs werd bij het formuleren van de competenties en de concretiseringen gestreefd naar analogie met de beroepsopleidingstrajecten uit het modulair volwassenenonderwijs en het experiment modulair beroepsonderwijs.

Opleidingen die dezelfde naam dragen hebben dezelfde inhoud, ongeacht de onderwijsvorm waarin de opleiding wordt aangeboden. Dit is nodig om compatibel te zijn met de vraag van de arbeidsmarkt en om de einddoelstelling van OV3 te realiseren. Eenzelfde benaming en eenzelfde inhoud betekent niet dat de methodische aanpak of de duur van de opleiding identiek moeten zijn. Daarin behoudt het buitengewoon onderwijs zijn eigenheid.

De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen algemene en sociale vorming OV3 en gekaderd binnen het handelingsplan.

De noodzakelijke beroepsgerichte vaardigheden zijn vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse regering van 6 december 2002.

Besluit Vlaamse regering

De ontwikkelingsdoelen werden vastgelegd bij besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen van het gewoon basisonderwijs van 19.04.2002 en bij decreet van 19.07.2002.