Loodgieter

Opleidingsprofiel

DOEL: Sanitaire installaties, verwarmingselementen en leidingen plaatsen.

Algemeen

competenties concretiseringen
1 Eigen werkzaamheden plannen
 • zich inhoudelijk over de opdracht informeren;
 • technische informatie raadplegen en gebruiken;
 • de eigen werkvolgorde en –methode bepalen;
 • de verschillende werkzaamheden op elkaar afstemmen;
2 Eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren
 • de nodige materialen, producten, gereedschappen en/ of apparatuur klaarzetten;
 • het gebruiksklaar zijn van de materialen, producten, gereedschappen en/ of apparatuur beoordelen;
 • de werkplek inrichten.
3 Werkzaamheden voorbereiden  
4 Een administratie bijhouden
 • een administratie van de eigen werkzaamheden bijhouden.
5 Materialen en grondstoffen herkennen  
6 Onderhoudsvoorschriften naleven
 • de werkomgeving ordelijk houden;
 • de werkomgeving onderhouden;
 • de werkomgeving opruimen;
 • machines en materiaal wegbergen ;
 • gereedschappen, machines en materialen in orde houden;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen in orde houden;
 • onderhoudsvoorschriften toepassen.
7 In team werken
 • werkafspraken maken en naleven;
 • verantwoordelijkheid voor eigen taken opnemen;
 • aan een briefing deelnemen;
 • persoonlijke, gemeenschappelijke en groepsbelangen onderscheiden.
8 Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral

 

 • afval en restproducten sorteren en verwijderen
 • met gevaarlijke stoffen weten om te gaan
 • vigerende regelgeving inzake hygiëne, veiligheid en milieu toepassen;
 • werkplaatsregels toepassen;
 • veiligheidspictogrammen opvolgen;
 • veiligheidsrichtlijnen toepassen;
 • veiligheidsnormen en -reglementering naleven;
 • rekening houden met de eigen veiligheid en die van derden;
 • met gevaarlijke stoffen kunnen omgaan;
 • gevaarlijke situaties, problemen, risicosituaties, onregelmatigheden en defecten herkennen en melden;
 • globale beschermingsmiddelen gebruiken;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken;
 • de werkplek ordelijk houden;
   
 • de persoonlijke hygiëne verzorgen;
 • hygiënisch werken;
 • infecties voorkomen;
 • kleine verwondingen verzorgen;
 • beroepsziekten voorkomen;
 • EHBO bij brand- en snijwonden toepassen;
 • een ergonomische werkhouding aannemen;
 • ergonomische regels inzake til- en verplaatsingstechnieken toepassen;
   
 • volgens vooropgestelde kwaliteitsnormen werken;
 • de kwaliteit van het eigen werk controleren;
 • het resultaat met de opdracht vergelijken;
 • het eigen werk bijsturen;
 • het werk binnen de toegemeten tijd verrichten;
   
 • afval en restproducten volgens richtlijnen sorteren;
 • afval en restproducten volgens richtlijnen opslaan;
 • afval en restproducten volgens richtlijnen verwijderen;
   
 • vertrouwelijke informatie omzichtig behandelen.

Buizen uit verschillende materialen bewerken

competentie concretiseringen
9 Buizen uit verschillende materialen bewerken
 • volgens de gegeven instructies buizen kiezen;
 • buizen op maat snijden;
 • buizen op maat zagen;
 • buizen ontbramen;
 • buizen kalibreren;
 • installaties demonteren;
 • leidingen monteren en bevestigen;
 • onderhoudsvoorschriften naleven.

Buizen voor gasleidingen, water- en afvoerleidingen buigen

competentie  
10 Buizen voor gasleidingen, water- en afvoerleidingen buigen  

Buizen verbinden

competenties concretiseringen
11 Buizen verbinden door middel van lassen
 • buizen gas- en waterdicht lassen.
12 Buizen verbinden door middel van zacht solderen en hard solderen
 • water- en gasdichte soldeerverbindingen met koperen buizen uitvoeren.
13 Buizen verbinden door middel van klemmen
 • water- en gasdichte lasverbindingen met kunststof buizen uitvoeren;
 • buizen gas- en waterdicht met een klemmen verbinden.
14 Buizen verbinden door middel van persen
 • water- en gasdichte lasverbindingen met kunststof buizen uitvoeren.
15 Buizen verbinden door middel van schroefdraad
 • water- en gasdichte schroefdraadverbindingen met stalen buizen uitvoeren;
 • buizen gas- en waterdicht met een schroefdraadkoppeling verbinden.

Leidingen voor aan- en afvoerwater installeren

competentie> concretiseringen
16 Leidingen voor aanvoer- en afvoerwater installeren
 • de lengte en diameter van de buis bepalen;
 • buizen op maat brengen;
 • buizen ontbramen;
 • buizen kalibreren;
 • leidingen monteren en bevestigen;
 • leidingen isoleren en beschermen;
 • de werking van de wateraanvoer en –afvoer controleren.

Sanitaire toestellen installeren

competenties concretiseringen
17 Kraanwerk plaatsen en aansluiten
 • kranen installeren;
 • kranen aansluiten;
 • veiligheids- en comfortuitrustingen installeren.
18 Spoelinrichtingen plaatsen
 • sanitaire toestellen plaatsen;
 • sanitaire toestellen aan de afvoer aansluiten;
 • spoelinrichtingen plaatsen;
 • spoelinrichtingen aansluiten;
 • de werking van een sanitaire installatie controleren.

Gasverwarmingselementen plaatsen en aansluiten

competenties concretiseringen
19 Gasverwarmingselementen plaatsen en aansluiten

 

leidingen voor een gasinstallatie plaatsen:
 • de lengte en diameter van de buis bepalen;
 • buizen op maat brengen;
 • buizen ontbramen;
 • buizen kalibreren;
 • gasleidingen monteren en bevestigen;
 • buizen isoleren en beschermen;
 • de werking van de gasinstallatie controleren;

huishoudelijke gastoestellen installeren:

 • gastoestellen monteren;
 • gastoestellen op de binneninstallatie (gas) aansluiten;
 • gastoestellen op de elektrische installatie aansluiten;
 • gastoestellen op een rookgasafvoersysteem aansluiten;
 • luchttoevoer voorzien.

Rookgaskanalen plaatsen

competentie  
20 Rookgaskanalen plaatsen  

Leidingen schilderen

competenties concretiseringen
21 Leidingen schilderen
 • De leidingen in de conventionele kleur schilderen

Leidingen isoleren

competenties  
22 Leidingen isoleren  

Zink en lood knippen, plooien en solderen

competenties  
23 Zink en lood knippen, plooien en solderen  
 
De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen ASV OV3 en gekaderd binnen het handelingsplan.
 
Na het behalen van alle competenties wordt aan de leerling het getuigschrift “loodgieter” uitgereikt.
 
Nuttige links

Opleidingsvorm 3 verstrekt naast een algemene, sociale vorming een beroepsgerichte vorming met het oog op integratie in een gewoon leef- en arbeidsmilieu. Hiertoe werden opleidingsprofielen ontwikkeld.

Per opleiding worden de competenties vermeld die leerlingen moeten verwerven om een getuigschrift van een opleiding te halen. Er wordt ook aangegeven welke competenties leerlingen moeten verwerven voor het behalen van een getuigschrift van verworven competenties van een afgerond geheel dat leidt tot inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

Voor het formuleren van de competenties en de concretiseringen zijn de beroepsprofielen het referentiekader geweest. Voor de opleidingen die niet afgeleid zijn van beroepsprofielen werden de opleidingsprofielen en concretiseringen voorgelegd aan ervaringsdeskundigen van het onderwijsveld en de arbeidsmarkt. Op deze manier zijn de opleidingsprofielen afgestemd op de verwachtingen van de arbeidsmarkt. Omwille van de herkenbaarheid en om de aansluiting mogelijk te maken met het volwassenenonderwijs werd bij het formuleren van de competenties en de concretiseringen gestreefd naar analogie met de beroepsopleidingstrajecten uit het modulair volwassenenonderwijs en het experiment modulair beroepsonderwijs.

Opleidingen die dezelfde naam dragen hebben dezelfde inhoud, ongeacht de onderwijsvorm waarin de opleiding wordt aangeboden. Dit is nodig om compatibel te zijn met de vraag van de arbeidsmarkt en om de einddoelstelling van OV3 te realiseren. Eenzelfde benaming en eenzelfde inhoud betekent niet dat de methodische aanpak of de duur van de opleiding identiek moeten zijn. Daarin behoudt het buitengewoon onderwijs zijn eigenheid.

De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen algemene en sociale vorming OV3 en gekaderd binnen het handelingsplan.

De noodzakelijke beroepsgerichte vaardigheden zijn vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse regering van 6 december 2002.

Besluit Vlaamse regering

De ontwikkelingsdoelen werden vastgelegd bij besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen van het gewoon basisonderwijs van 19.04.2002 en bij decreet van 19.07.2002.