Magazijnmedewerker

Opleidingsprofiel

DOEL: Goederen behandelen en orders kunnen uitvoeren.

Algemeen

competenties concretiseringen
1 Zich in de computermaatschappij uit de slag trekken
 • de computer opstarten;
 • de computer uitschakelen;
 • hardware hanteren;
 • houding, handstand en vingerzetting verzorgen;
 • in documenten manipulaties uitvoeren;
 • gegevens opslaan;
 • met een besturingssysteem omgaan;
 • een rekenblad gebruiken;
 • een gegevensbestand raadplegen;
 • een tekstbestand gebruiken;
 • een printopdracht uitvoeren;
 • een tekstverwerkingsprogramma gebruiken;
 • de elektronische snelweg gebruiken;
 • ontwikkelingen in de sector volgen.
2 Zich in het Nederlands correct uitdrukken
 • mondeling mededelingen doen;
 • mondeling op instructies reageren;
 • eenvoudig gestructureerde gesprekken voeren;
 • mondeling informatie inwinnen;
 • mondeling informatie verstrekken;
 • uit geschreven teksten gegevens selecteren;
 • uit gesprekken gegevens selecteren;
 • mondeling stereotype uitdrukkingen gebruiken.
3 Een werkmethode opvolgen
 • volgens een voorgeschreven procedure de taken uitvoeren.
4 In team werken
 • werkafspraken maken en naleven;
 • verantwoordelijkheid voor eigen taken opnemen;
 • aan een briefing deelnemen;
 • persoonlijke, gemeenschappelijke en groepsbelangen onderscheiden.
5 Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral
 • persoonlijke hygiëne verzorgen
 • afval en restproducten sorteren en verwijderen
 • met gevaarlijke stoffen weten om te gaan
 • vigerende regelgeving inzake hygiëne, veiligheid en milieu toepassen;
 • werkplaatsregels toepassen;
 • veiligheidspictogrammen opvolgen;
 • veiligheidsrichtlijnen toepassen;
 • veiligheidsnormen en reglementering naleven;
 • rekening houden met de eigen veiligheid en die van derden;
 • met gevaarlijke stoffen kunnen omgaan;
 • gevaarlijke situaties, problemen, risicosituaties, onregelmatigheden en defecten herkennen en melden;
 • globale beschermingsmiddelen gebruiken;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken;
 • de werkplek ordelijk houden;
   
 • de persoonlijke hygiëne verzorgen;
 • hygiënisch werken;
 • infecties voorkomen;
 • kleine verwondingen verzorgen;
 • beroepsziekten voorkomen;
 • een ergonomische werkhouding aannemen;
 • ergonomische regels inzake til- en verplaatsingstechnieken toepassen;
   
 • volgens vooropgestelde kwaliteitsnormen werken;
 • de kwaliteit van het eigen werk controleren;
 • het resultaat met de opdracht vergelijken;
 • het eigen werk bijsturen;
 • het werk binnen de toegemeten tijd verrichten;
   
 • afval en restproducten volgens richtlijnen sorteren;
 • afval en restproducten volgens richtlijnen opslaan;
 • afval en restproducten volgens richtlijnen verwijderen.
 • verpakking sorteren;
 • verpakking verwerken;
   
 • vertrouwelijke informatie omzichtig behandelen.

Magazijngerichte vaardigheden

competenties concretiseringen
6 Basisfuncties in verband met magazijnwerk uitvoeren
 • de functie van een magazijn omschrijven;
 • de plaats van een magazijn in de distributieketen situeren;
 • taken in een magazijn omschrijven;
 • goederen naar soort indelen;
 • een organogram interpreteren;
 • de samenwerking tussen het magazijn en de andere afdelingen van een bedrijf bevorderen;
 • interne transportmiddelen gebruiken;
 • los- en laadmiddelen gebruiken;
 • opslagmiddelen gebruiken.
7 Uitrusting en materialen herkennen
 • soorten verpakkingsmateriaal herkennen;
 • de juiste uitrusting en materialen selecteren.

Ontvangst

competenties concretiseringen
8 Goederen ontvangen
 • goederen lossen;
 • formulieren en documenten interpreteren;
 • formulieren en documenten met de ontvangen goederen vergelijken;
 • de ontvangen goederen op kwaliteit controleren;
 • de ontvangen goederen op kwantiteit controleren;
 • goederen opslagklaar maken;
 • retourgoederen detecteren;
 • interne transportsystemen gebruiken;
 • voorzieningen en hulpmiddelen bij een losplaats gebruiken;
 • losprocedures respecteren;
 • ontvangstprocedures respecteren.
9 Ondersteuning bieden bij de ontvangst
 • voor de goede werking van het materiaal en de hulpmiddelen instaan;
 • onderhoudswerk uitvoeren;
 • voor het beter functioneren van de ontvangstruimte voorstellen doen;
 • actiemiddelen omtrent verbetering toepassen;
 • bedrijfscultuur toepassen;
 • ontwikkelingen in de sector volgen.

 Opslag

competenties concretiseringen
10 Goederen opslaan
 • formulieren en documenten interpreteren;
 • goederen op de voorbestemde locatie plaatsen;
 • interne transportsystemen gebruiken;
 • principes van magazijnindelingen toepassen;
 • de interne routing respecteren;
 • opslagmethoden toepassen.
11 Ondersteuning bieden bij het opslaan
 • voor de goede werking van het benodigde materiaal en de hulpmiddelen instaan.

Orderproductie

competenties concretiseringen
12 Orderpicking uitvoeren
 • een order samenstellen;
 • interne transportsystemen gebruiken;
 • procedures bij orderpicking toepassen;
 • transporteenheden samenstellen;
 • principes van magazijnindelingen naleven;
 • de interne routing respecteren.
13 Ondersteuning bieden bij de orderpicking
 • voor de goede werking van het materiaal en de hulpmiddelen instaan;
 • onderhoudswerk uitvoeren;
 • bederving van goederen voorkomen.

Verzending

competenties concretiseringen
14 Goederen verzenden
 • de te verzenden goederen op kwaliteit controleren;
 • de te verzenden goederen op kwantiteit controleren;
 • verzendformulieren en documenten controleren;
 • goederen laden;
 • de bestemming van de goederen tijdens het laden controleren;
 • in opdracht retourgoederen verwerken;
 • interne transportsystemen gebruiken.
15 Ondersteuning bieden bij de verzending
 • voor de goede werking van het benodigde materiaal en de hulpmiddelen instaan.

Magazijnadministratie

competenties concretiseringen
16 De voorraadadministratie uitvoeren
 • de voorraadadministratie opvolgen;
 • een toepassingsprogramma voor voorraadadministratie gebruiken;
 • logistieke begrippen toepassen;
 • logistieke begrippen in een moderne vreemde taal interpreteren.
17 De voorraadinventaris opmaken  
 
De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen ASV  OV3 en gekaderd binnen het handelingsplan
 
Na het behalen van alle competenties wordt aan de leerling het getuigschrift “magazijnmedewerker” uitgereikt.
 
Nuttige links

Opleidingsvorm 3 verstrekt naast een algemene, sociale vorming een beroepsgerichte vorming met het oog op integratie in een gewoon leef- en arbeidsmilieu. Hiertoe werden opleidingsprofielen ontwikkeld.

Per opleiding worden de competenties vermeld die leerlingen moeten verwerven om een getuigschrift van een opleiding te halen. Er wordt ook aangegeven welke competenties leerlingen moeten verwerven voor het behalen van een getuigschrift van verworven competenties van een afgerond geheel dat leidt tot inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

Voor het formuleren van de competenties en de concretiseringen zijn de beroepsprofielen het referentiekader geweest. Voor de opleidingen die niet afgeleid zijn van beroepsprofielen werden de opleidingsprofielen en concretiseringen voorgelegd aan ervaringsdeskundigen van het onderwijsveld en de arbeidsmarkt. Op deze manier zijn de opleidingsprofielen afgestemd op de verwachtingen van de arbeidsmarkt. Omwille van de herkenbaarheid en om de aansluiting mogelijk te maken met het volwassenenonderwijs werd bij het formuleren van de competenties en de concretiseringen gestreefd naar analogie met de beroepsopleidingstrajecten uit het modulair volwassenenonderwijs en het experiment modulair beroepsonderwijs.

Opleidingen die dezelfde naam dragen hebben dezelfde inhoud, ongeacht de onderwijsvorm waarin de opleiding wordt aangeboden. Dit is nodig om compatibel te zijn met de vraag van de arbeidsmarkt en om de einddoelstelling van OV3 te realiseren. Eenzelfde benaming en eenzelfde inhoud betekent niet dat de methodische aanpak of de duur van de opleiding identiek moeten zijn. Daarin behoudt het buitengewoon onderwijs zijn eigenheid.

De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen algemene en sociale vorming OV3 en gekaderd binnen het handelingsplan.

De noodzakelijke beroepsgerichte vaardigheden zijn vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse regering van 6 december 2002.

Besluit Vlaamse regering

De ontwikkelingsdoelen werden vastgelegd bij besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen van het gewoon basisonderwijs van 19.04.2002 en bij decreet van 19.07.2002.