Zeefdrukker (S-opleiding)

OPLEIDINGSPROFIEL ZEEFDRUKKER

DOEL: De vereiste technieken en handelingen uitvoeren.

Algemeen

Eigen werkzaamheden plannen
Eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren
Een werkmethode opvolgen
Een administratie bijhouden
Materialen en grondstoffen herkennen
Aangepast gereedschap gebruiken
Machines afstellen en bedienen
Gereedschappen en machines onderhouden
Storingen melden
Voorschriften inzake kwaliteit, veiligheid, welzijn en milieu naleven, vooral

 • afval sorteren en opslaan
 • met gevaarlijke stoffen weten om te gaan
 • veiligheidsfiches opvolgen

Drukvoorbereiding

 • kopij voorbereiden
 • tekstverwerkingsprogramma gebruiken
 • reproductiecamera bedienen
 • ontwikkelapparaat bedienen
 • film beoordelen
  • zwarting visueel beoordelen
  • retoucheren
 • manuele montage maken
  • papiermontage maken
  • micromontage maken

Drukken

 • een degelpers bedienen
 • een manueel zeefdrukapparaat bedienen

Afwerking

 • een snijmachine zonder programma-instelling bedienen
 • een vouwmachine bedienen
 • een nietmachine bedienen
 • bloklijmen

Drukvormvoorbereiding

 • indelingsvel (stramien) uittekenen
 • filmmontage maken
 • zeefdrukvorm vervaardigen
 • hoogdrukvorm belichten en uitwassen
 • een proef maken
 • zeefdrukvorm vervaardigen
 • hoogdrukvorm belichten en uitwassen
 • montages archiveren

Kwaliteitscontroletechnieken toepassen

Nabewerking

Grafische vormgeving

 • grafisch voorontwerp maken
 • conventionele tekentechnieken toepassen
 • conventioneel reprowerk produceren
 • tekst- en beeldverwerking met de computer toepassen

Typografie en lay-out

 •  op een esthetische en druktechnische manier een lay-out ontwerpen

Zeefdrukken

 • zeefdruksjablonen vervaardigen
 • een manueel zeefdrukapparaat afstellen en bedienen
 • een halfautomaat afstellen en bedienen
 • een akkoorddruk maken
 • een oplage drukken
 • kwaliteitscontrole uitvoeren

De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen ASV OV3 en gekaderd binnen het handelingsplan.

 

 

Opleidingsvorm 3 verstrekt naast een algemene, sociale vorming een beroepsgerichte vorming met het oog op integratie in een gewoon leef- en arbeidsmilieu. Hiertoe werden opleidingsprofielen ontwikkeld.

Per opleiding worden de competenties vermeld die leerlingen moeten verwerven om een getuigschrift van een opleiding te halen. Er wordt ook aangegeven welke competenties leerlingen moeten verwerven voor het behalen van een getuigschrift van verworven competenties van een afgerond geheel dat leidt tot inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

Voor het formuleren van de competenties en de concretiseringen zijn de beroepsprofielen het referentiekader geweest. Voor de opleidingen die niet afgeleid zijn van beroepsprofielen werden de opleidingsprofielen en concretiseringen voorgelegd aan ervaringsdeskundigen van het onderwijsveld en de arbeidsmarkt. Op deze manier zijn de opleidingsprofielen afgestemd op de verwachtingen van de arbeidsmarkt. Omwille van de herkenbaarheid en om de aansluiting mogelijk te maken met het volwassenenonderwijs werd bij het formuleren van de competenties en de concretiseringen gestreefd naar analogie met de beroepsopleidingstrajecten uit het modulair volwassenenonderwijs en het experiment modulair beroepsonderwijs.

Opleidingen die dezelfde naam dragen hebben dezelfde inhoud, ongeacht de onderwijsvorm waarin de opleiding wordt aangeboden. Dit is nodig om compatibel te zijn met de vraag van de arbeidsmarkt en om de einddoelstelling van OV3 te realiseren. Eenzelfde benaming en eenzelfde inhoud betekent niet dat de methodische aanpak of de duur van de opleiding identiek moeten zijn. Daarin behoudt het buitengewoon onderwijs zijn eigenheid.

De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen algemene en sociale vorming OV3 en gekaderd binnen het handelingsplan.

De noodzakelijke beroepsgerichte vaardigheden zijn vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse regering van 6 december 2002.

Besluit Vlaamse regering

De ontwikkelingsdoelen werden vastgelegd bij besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen van het gewoon basisonderwijs van 19.04.2002 en bij decreet van 19.07.2002.